Świąteczna Promocja!

Przedsiębiorstwo Handlowo UsługoweBROKER Sp. z o. o.
ul. Rycerska 583-200 Starogard Gdański NIP: 592-226-46-32

Regulamin Promocji „ŚWIĄTECZNEJ”

§ 1 Organizator promocji

Promocja „ŚWIĄTECZNA” , zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BROKER Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Rycerskiej 5, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VII Wydz. Gospodarczy KRS, KRS: 0000569100
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 592-226-46-32 o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym, którego wysokość wynosi 12 512 650,00 zł zwanym dalej Organizatorem

§ 2 Dane osobowe

1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Broker Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych
Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania,
a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez ORGANIZATORA w
związku z niniejszą Promocją.

§ 3 Czas trwania Promocji

1. Do Promocji można przystąpić w określonych dniach od 16.12.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku
2. Uczestnik który spełni określone warunki w dniach od 16.12.2019 r. do 31.12.2019 r. Promocji może uzyskać prawo do premii, o której mowa w § 5.
3. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej
trwania.

§ 4 Uczestnictwo w Promocji

1. Promocja skierowana jest do osób zarówno fizycznych jak i prawnych które ukończyły 18 lat,
mających pełną zdolność do czynności prawnych, do naszych zarówno obecnych klientów jak i też
nowych zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie wskazanym w § 3 ust.1 spełnią
określony warunek:
1) Podpiszą umowę rezerwacyjną lub deweloperską lub przedwstępną sprzedaży ze Specjalistą ds.
Nieruchomości firmy PHU BROKER Sp. z o. o. oraz spełnią warunki tejże umowy,
o kupno mieszkania na Osiedlu Green Park w Starogardzie Gdańskim które znajduje się u zbiegu ulic
Kociewskiej i ulicy Powstańców Warszawskich.

§ 5 Zasada przyznania nagrody w Promocji

1. Uczestnik Promocji, który w okresie określonym w § 3 ust. 1, spełnił warunki uczestnictwa w
Promocji wskazane w § 4, otrzyma komórkę lokatorską gratis , która przypisana jest do każdego mieszkania.

§ 6 Reklamacje

1. W niniejszej Promocji nie uwzględniamy reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
1) W biurze sprzedaży BROKER Nieruchomości na ul. Kościuszki 27 w Starogardzie Gdańskim oraz na
stronie www.broker-inwestycje.pl
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod
nazwą „ŚWIĄTECZNA”

 

INNE AKTUALNOŚCI

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą aby ustalić dogodny termin spotkania.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHU Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Rycerska 5, 83-200, NIP: 592-226-46-32, REGON: 362141823 w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania Moich danych osobowych zawartych w Polityce prywatności.